Tìm kiếm

Phạm

Đặt tên cho các bé trai họ Phạm

1.Phạm Hoài Nguyên, Phạm Hãn Nguyệt, Phạm Từng Hào, Phạm Triết Vinh, Phạm Phong Gia, Phạm Tấn Vinh, Phạm Triển Vinh, Phạm Tùng Ninh.

2.Phạm Triết Húc, Phạm Luân Vinh, Phạm Thao Vinh, Phạm Tùng Bách, Phạm Hãn Nguyên, Phạm Triết Gia, Phạm Luân Húc, Phạm Bảo Khiêm.

3.Phạm Triết Ngôn, Phạm Tấn Gia, Phạm Tùng Phúc, Phạm Tùng Gia, Phạm Bảo Nguyên, Phạm Tùn Đồ, Phạm Quán Bằng, Phạm Kiến Quân.

4.Phạm Tuấn Tài, Phạm Bách Chí, Phạm Kiến Lợi, Phạm Quán Giang, Phạm Quán Quân, Phạm Quán Lương, Phạm Hãn Cát, Phạm Thái Quân

5.Phạm Kiến Chí, Phạm Huyễn Cốc, Phạm Kiếm Giang, Phạm Triết Ngôn, Phạm Triển Quân, Phạm Bách Giang, Phạm Ba Ngôn, Phạm Ba Sam.

6.Phạm Quán Bác, Phạm Quán Hoằng, Phạm Kình Sam, Phạm Hãn Khúc, Phạm Bách Quân, Phạm Phong Khánh, Phạm Quán Chấn.

7.Phạm Phong Tiêu, Phạm Huyễn Khánh, Phạm Quả Hằng, Phạm Quả Liệt, Phạm Thao Khúc, Phạm Thao Khánh, Phạm Kình Huy, Phạm Quả Luân

8.Phạm Tùng Huy, Phạm Ba Nghị, Phạm Tiêu Lạc, Phạm Tùng Phàm, Phạm Tuấn Tiêu, Phạm Kiến Hiền, Phạm Kiến Đức, Phạm Ba Khánh.

9.Phạm Kình Tiêu, Phạm Quả Triết, Phạm Kiến Khánh, Phạm Tùng Toàn, Phạm Nghị Phong, Phạm Thái Khánh, Phạm Bách Huy, Phạm Thao Nghị.

10.Phạm Phong Khúc, Phạm Thái Nghị, Phạm Bách Hưng, Phạm Tùng Niên, Phạm Bách Đức, Phạm Quán Huy, Phạm Quả Dương, Phạm Quả Đình.

11.Phạm Quả Tấn, Phạm Tiêu Huy, Phạm Minh Cao, Phạm Phong Hiền, Phạm Huyễn Nghị, Phạm Kiến Huy, Phạm Quả Lăng.

12.Phạm Bách Chấn, Phạm Kiến Hưng, Phạm Bách Nghị, Phạm Tùng Tiêu, Phạm Phong Nghị, Phạm Quả Phong, Phạm Quán Khánh, Phạm Tùng Nghị.

13.Phạm Tuấn Khánh, Phạm Quán Tiêu, Phạm Phong Khánh, Phạm Quả Triền, Phạm Thái Hiền, Phạm Tùng Tiêu, Phạm Phong Hách, Phạm Kiến Nghị

14.Phạm Quán Tiêu, Phạm Tuấn Nghị, Phạm Quán Đức, Phạm Kha Huy, Phạm Bách Đức, Phạm Quả Hồng, Phạm Tùng Khánh, Phạm Ba Hiền

15.Phạm Bách Sương, Phạm Bách Dao, Phạm  Quán Hồng, Phạm Thái Khiêm, Phạm Chu Diệp, Phạm Kha Hồng, Phạm Quán Khiêm, Phạm Bảo Kỳ.

16.Phạm Kiến Tích, Phạm Hãn Nghiệp, Phạm Hãn Nam, Phạm Quán Trạch Phạm Bảo Nghi, Phạm Quán Dao, Phạm Kha Trạch, Phạm Hãn Quần

17.Phạm Hạn Nghị, Phạm Tấn Diệp, Phạm Tiêu Trạch, Phạm Huyễn Khiêm, Phạm Tiêu Khiêm, Phạm Triết Diệp,  Phạm Quán Sáng, Phạm Kình Hồng.

18. Phạm Hãn Kính, Phạm Kiến Long, Phạm Quả Lâm. Phạm Nghị Lâm, Phạm Vũ Lâm, Phạm Vũ Đông, Phạm Nghị Đông, Phạm Nghiệp Diệp.

19.Phạm Quả Hàng, Phạm Quả Lai, Phạm Nghị Kỳ, Phạm Quả Đạt, Phạm Quả Đông, Phạm Vũ Thụ, Phạm Quả Chương, Phạm Quả Diệp.

20.Phạm Nghị Minh, Phạm Vũ Diệp, Phạm Vũ Quả, Phạm Ngô Diệp, Phạm Ngô Đông, Phạm Đông Vũ, Phạm Quả Lâm, Phạm Quả Nhuận.

1. Phạm Triễn Vỹ, phạm Phong Thạc, Phạm Tấn Quang, Phạm Triển Ninh, Phạm Triết Vinh, Phạm Hiên Niên, Phạm Triết Ninh

2. Phạm Phong Gia, Phạm Tấn Niên, Phạm Triển Thạc, Phạm Hiên Toàn, Phạm Tấn Vinh, Phạm Triển Vinh, Phạm Tùng Ninh, Phạm Hiên Quang

3. Phạm Tấn Trần, Phạm Triển Vũ, Phạm Tấn Đồ, Phạm Ích Toàn, Phạm Tấn Ninh, Phạm Triển Quang, Phạm Tấn Vũ, phạm Triết Hách.

4. Phạm Luân Binh, Phạm Triết Gia, Phạm Triết Toàn, Phạm Luân Hách, Phạm Hiên Ninh, Phạm Tấn Toàn, Phạm Triết Vũ, Phạm Bảo Khiêm

5. Phạm Ích Ninh, Phạm bảo Thiên, Phạm Triết Ngữ, Phạm Tấn Sướng, Phạm Tấn Gia, Phạm Triết Vỹ, Phạm Triển Vũ, Phạm Ích Quang.

6. Phạm Bảo Nguyên, Phạm Tùng Đồ, Phạm  Huyễn Chí, Phạm Tuấn Tài, Phạm Triết Thần, Phạm Bảo Vũ, Phạm Bách Chí, Phạm Kiến Lợi.

7. Phạm Tuấn Thần, Phạm Hiên Hiền, Phạm Quán Lương, Phạm Triết Quân, Phạm Thái Quân, Phạm Kiến Chí, Phạm Huyễn Cốc, Phạm Triết Lương.

8. Phạm Triết Lợi, Phạm Triết Ngôn, Phạm Triển Quân, Phạm Thái Diên, Phạm Triển Hựu, Phạm Luân Thần, Phạm Tuấn Nghiên, Phạm Tấn Hựu

9. Phạm Ích Chí, Phạm Tấn Thần, Phạm U Chí, Phạm Tuấn Lợi, Phạm Huyễn Quân, Phạm Triển Chí, Phạm Huyễn Thần, Phạm Thái Hựu.

10. Phạm Luân Chí, Phạm Triển Thần, Phạm Thái Thần, Phạm Phong Dật, Phạm Phong Khánh, Phạm Thái Âu, Phạm Ngô Đình, Phạm Huyễn Khánh.

 

Bài Viết Liên Quan