Tìm kiếm

Phương pháp đặt tên mới nhất cho các bé 2020

1、Dựa theo chí hướng, học vấn đặt tên

Mong con cái thành đạt là tâm nguyện của mỗi bậc cha mẹ, cha mẹ đều mong con cái có học vấn, có chí hướng lớn, có thể hoàn thành sự nghiệp lớn. Thông qua mong muốn mà cha mẹ gửi gắm để đặt tên cho con, từ văn tự mang phúc khí đến cho con cái. Kỳ vọng tốt đẹp đối với con cái, hi vọng con cái thành tài, đều thể hiện từ trong tên. Ví dụ một số tên: Bác Hàm, Gia Huy, Hữu Thành, An Bang, Nhất Minh, Vĩnh Thắng…

 2、Dựa theo phẩm đức,  tướng mạo đặt tên

Người Trung Quốc vô cùng chú trọng phẩm chất và trình độ, từ xưa đến nay đều ủng hộ quan niệm quân tử, cho nên lấy phẩm đức, tướng mạo đặt tên có ngụ ý rất tốt. Thông qua việc phát hiện phẩm đức, từ đó chọn một cái tên có ngụ ý tốt. Ví dụ: Vĩ Đình, Tuấn Kiệt, Hạo Hiên, Anh Kiệt, Gia Lương, Thủ Tín…


Gia Tiếu- Triều Trình- Trung Xuyên– Trạch Khôi– Bái Bác- Đạt Cẩm- Hâm Đức- Giang Thần

Tề Hùng– Tịch Quảng- Thực Thiện– Thanh Xán- Khiêm Thận– Đông Chi-Tự Kiều- Đạo  Mưu

Bổn Trung- Vọng Vũ- Cánh Triết- Trừng Phong- Phương Thế– Ân Triệu- Thịnh Thái- Trì Trung

Chính  Thừa- Chung Khải- Thường Cách- Tuấn Ba-  Tường Vũ- Thiện  Bột– Tôn Nghiêm

Huyền Khâm- Cánh Long- Lộ Đông- Bác Kiệm- Tự Sơn- Cách Tân- Truyền Hà- Tăng Quân

Hồng Nghiệp- Tích Càn- An Hạ– Nguy Uy-Phụng Chính- Hoài Xung- Cẩm Kiệt- Bách Côn

Trác Kiến– Tường Trì– Thiên Thuận- Tùng Phú

 

Bài Viết Liên Quan