Tìm kiếm

Tên ở nhà cho bé trai trùng điệp mang phong cách tây một chút

Tên ở nhà cho bé trai trùng điệp mang phong cách tây một chút

Kỹ xảo đặt tên ở nhà cho bé trai 2020

1、 Dựa theo tên chính đặt một cái tên ở nhà hay

Rất nhiều em bé từ khi chưa sinh ra, cha mẹ đã đặt xong tên cho chúng, lúc này đặt tên ở nhà đơn giản hơn rất nhiều, tên chính cũng là tên cha mẹ sau khi suy nghĩ rất kỹ mới đặt, thông thường đều bao hàm ngụ ý tốt đẹp. Trực tiếp chọn bất kỳ từ trong tên chính ra một chữ, sử dụng hình thức trùng điệp đặt tên ở nhà cho con. Ví dụ: Tên là Lý Minh Phong, tên ở nhà có thể gọi là Minh Minh hoặc Phong Phong, rất đơn giản.

2、Dựa theo thành ngữ trùng điệp đặt tên

Thành ngữ trùng điệp là chỉ một chữ nào đó trùng điệp trong thành ngữ 4 chữ thường gặp. Đặt một cái tên như vậy không chỉ hay, mang phong cách tây, còn thể hiện trình độ học vấn của cha mẹ

Tên ở nhà trùng điệp cho bé trai mang phong cách tây 

01、Bàn Bàn,  Hướng Hướng, Bằng Bằng, Quai Quai, Phi Phi
02、Tráng Tráng, Nghiêu Nghiêu, Gia Gia, Tư Tư, Nhiên Nhiên
03、Kiện Khang, Đậu Đậu , Soái Soái, Đồng Đồng, Phàm Phàm
04、Duệ Duệ, Khả Khả, Thượng Thượng, Bì Bì, Lôi Lôi
05、Thành Thành, Đông Đông, Nam Nam, Y Y, Kinh Kinh
06、Dương Dương, Viên Viên, Mông Mông, Lỗ Lỗ,  Hi Hi
07、Đô Đô, Đào Đào, Tinh Tinh, Náo Náo, Kiện Kiên
08、Thần Thần,  Hạo Hạo, Mễ Mễ, Đâu Đâu, Tân Tân
09、Dương Dương, Sửu Sửu, Qua Qua,  Đậu Đậu, Ngưu Ngưu
10、Giai Giai, Cường Cường, Lạc Lạc, Khiêu Khiêu, Thông Thông
11、Điểm Điểm, Sở Sở, Bối Bối, Quả Quả, Ninh Ninh

 

Bài Viết Liên Quan